Skip to main content
English
English

Bagiau Te

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Bagiau Te mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Mae’n dda gwybod

Mae llawer o ffyrdd o gael gwared ar eich hen fagiau te. Yn gyffredinol, y peth gorau i’w wneud i atal yr allyriadau nwyon tŷ gwydr a ddaw pan fo bagiau te yn pydru mewn safleoedd tirlenwi yw rhoi bagiau te yn eich cadi gwastraff bwyd i’w hailgylchu.


Allaf i gompostio hen fagiau te gartref?

Mae bagiau te wedi’u gwneud yn bennaf o ffibr planhigion naturiol, ond i’w hatal rhag disgyn yn ddarnau pan fyddwch yn rhoi dŵr berw arnynt, mae yna ychydig bach o ychwanegyn plastig yn cael ei gynnwys i atal hyn rhag digwydd.

Mae llawer o frandiau te naill ai wedi newid, neu yn y broses o newid, i blastig bioddiraddadwy. Yn gyffredinol, mae angen proses ddiwydiannol i dorri’r math hwn o blastig i lawr yn llwyr.

Felly, er y gallwch roi bagiau te yn eich compost cartref, efallai y gwelwch fod ‘sgerbwd’ tenau o’r bagiau ar ôl o hyd. Gellir eu hidlo allan a’u taflu, neu gallech agor y bagiau cyn rhoi’r dail te yn eich bin compost.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon